บริษัท เมดิคอส จำกัด

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมครบวงจรในไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้ามีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า เราจึงไม่เคยหยุดค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมดังปรัชญาที่ว่า “เมดิคอส สัมผัสแห่งคุณภาพ”

บริษัทฯ ทุ่มเทค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตลอด 40 ปี โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสอดคล้อง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดดเด่นทั้งในแง่คุณภาพ รูปลักษณ์ และตอบสนองความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เรายึดถือการทำงานแบบ CORGIS

  • Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่
  • Open-minded เปิดใจให้กว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • Responsiblity มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อสังคม
  • Growth and Adaptability มีชุดความคิดแบบก้าวหน้าและพร้อมปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์
  • Integrity ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม จริยธรรม และความดีงาม
  • Supportive, Sport Team สนับสนุนซึ่งและกัน การทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำงานแบบเป็นทีม

ส่งใบสมัครและเอกสารได้ที่ hr@thaimedicos.com

โปรดระบุชื่อตำแหน่งงานไว้ในหัวข้อ Email