Thai Traditional Medicine Manufacturing

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ MEDICOS

OEM Service Process

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ

สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสูตร กลิ่น เนื้อสัมผัส และอื่น ๆ อีกมากมายให้ละเอียด ยิ่งรายละเอียดชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการมากเท่านั้น

2. เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคา

เมื่อบอกความต้องการทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดทำใบเสนอราคาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รับทราบ

3. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาแล้ว ต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาสูตรเป็นขั้นตอนต่อไป

4. เริ่มพัฒนาสูตร

บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาสูตรตามที่แจ้งไว้ในทันทีหลังจากที่คุณชำระเงิน

5. บริษัทฯ ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า

    • กรณี 1 : ลูกค้ายืนยันสูตร
      • เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างสูตรที่พัฒนาให้แล้ว หากตรงความต้องการ สามารถแจ้งยืนยันได้ทันที เพื่อดำเนินการในขั้นตอนตอนต่อไป
    • กรณี 2 : ลูกค้าต้องการปรับสูตร (ปรับได้ 2 ครั้ง)
      • เมื่อได้รับตัวอย่างสูตรที่เจ้าหน้าที่พัฒนาแล้ว แต่ยังไม่พึงพอใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยบริษัทฯ สามารถปรับแก้ให้ได้ 2 ครั้ง

6. ทดสอบความคงตัว 

เมื่อได้สูตรที่พึงพอใจแล้ว ทางบริษัทฯ จะนำสูตรไปทดสอบความคงตัวเป็นเวลา 45 วัน

7. ลูกค้าส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ

ในกรณีที่ทดสอบความคงตัวของสูตรเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่กำหนดมาให้บริษัทฯ

8. ขึ้นทะเบียนยา

เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารที่ส่งมาให้ไปขึ้นทะเบียนยา  โดยใช้เวลาขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

9. ได้รับเลขทะเบียนยา

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนยา ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับเลขทะเบียนยาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

10. เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคาผลิต

หลังจากได้รับเลขทะเบียนยาเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำใบเสนอราคาผลิตให้กับคุณ

11. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาแล้ว ให้ชำระเงินทันที เพื่อเริ่มดำเนินการผลิตต่อไป

12. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากที่บริษัทได้รับเงินค่าผลิตแล้ว บริษัทจะดำเนินการผลิตตามที่ตกลงไว้ทันที

13. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำไว้ล่วงหน้า จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือในทันที หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลการผลิตเสร็จสิ้น

14. จัดส่งผลิตภัณฑ์

เมื่อดำเนินการชำระค่าผลิตแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปตามที่อยู่ที่กำหนดไว้

ODM Service Processes

1. ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต

สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ oem.thaimedicos.com หรือติดต่อขอแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line : @medicos-thailand หรือโทร 087-933-2400

2. ลูกค้าสั่งซื้อตัวอย่างหรือเข้ามาทดลองผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ

เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้แล้ว สามารถสั่งซื้อตัวอย่างหรือเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตได้ 

3. เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคา

เมื่อตกลงเรื่องผลิตภัณฑ์กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปรายละเอียดและจัดทำใบเสนอราคาให้รับทราบ

4. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ตกลงรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แล้ว ต้องทำการชำระเงินให้เรียบร้อย ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำก่อน ก็จะสามารถจ่ายได้ในขั้นตอนนี้เลย

5. ลูกค้าส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ เช่น  เอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา เอกสารการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

6. เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว จะดำเนินการออกแบบตามที่กำหนดทันที

7. ลูกค้ายืนยันงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ควรตรวจงานอย่างละเอียด หากต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้ทันที แต่ถ้าหากพึงพอใจในงานออกแบบแล้ว สามารถแจ้งยืนยันงานออกแบบได้เลย

8. ขึ้นทะเบียนยา

เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนยาให้กับผลิตภัณฑ์  โดยใช้เวลาขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

9. ได้รับเลขทะเบียนยา

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนยา ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับเลขทะเบียนยาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

10. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากได้รับเลขทะเบียนยาแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตทันที

11. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผล และในกรณีที่จ่ายค่ามัดจำแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนส่งผลิตภัณฑ์

12. จัดส่งผลิตภัณฑ์

เมื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานที่ที่ได้แจ้งไว้

About MEDICOS

We are Professional One-Stop Service Natural and Herbal Products Manufacturer with over 40 years of experience.

Subscribe to our Newsletter

Don’t miss the latest industry news and updates. Sign up to receive the updates